Chế Độ:  
 
..:: Tin hoạt động » Hoạt động Đảng - Đoàn thể ::..   28 Tháng Sáu 2022  Đăng Ký  Đăng Nhập 
Facebook Chat
 HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)
15 Tháng Tám 2018 :: 3:46 CH :: 2273 Views :: 0 Comments

.
     Thực hiện công văn số 147-CV/TG ngày 16/7/2018 của Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo;
     Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm – một chặng đường vẻ vang của ngành Tuyên giáo, phát huy truyền thống tốt đẹp của công tác tuyên giáo trong những năm qua;
     Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương gửi tới toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Bệnh viện nội dung và ý nghĩa của sự kiện ngày 01/8/1930 – ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
 
     I. SỰ KIỆN NGÀY 01/8/1930 – NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
     Cách đây 88 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8” nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần  chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống đề quốc, bảo vệ liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phòng dân tộc.
     Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
 
     II. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
     1. Giai đoạn 1930 – 1945
     Điểm nổi bật của công tác Tuyên giáo thời kỳ này là thắng lợi của công tác giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh. Trong hoàn cảnh bị kẻ địch đàn áp tàn khốc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ, Trung ương Đảng, đội ngũ những chiến sĩ làm công tác Tuyên giáo đã nêu cao phẩm chất và khí tiết người cộng sản, sẵn sàng hi sinh tính mạng, không sợ tù đày, tra tấn, bám sát phong trào cách mạng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân, đế quốc; góp phần quan trọng thúc đẩy cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh công khai đòi quyền dân sinh, dân chủ; cao trào chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô... Thông qua báo chí, tài liệu bí mật, các lớp huấn huyện và hàng ngàn cuộc mít tinh, biểu tình... đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyên truyền, cổ vũ các cao trào cách mạng, tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
 
     2. Giai đoạn 1945 – 1954
     Cách mạng mới thành công, chính quyền còn non trẻ giữa vòng vây thù trong, giặc ngoài, nạn đói diễn ra gay gắt, ngân sách cạn kiệt, Đảng phải tạm thời rút vào hoạt động bí mật... Trong hoàn cảnh vận nước ngàn cân treo sợi tóc, đội quân làm công tác Tuyên giáo tập hợp dưới lá cờ của Đảng, đứng đầu là tư tưởng kiệt xuất Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền vận động Nhân dân, bảo vệ chính quyền mới và tích cực chuẩn bị kháng chiến cứu nước. Hoạt động công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu, góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam; tập hợp lực lượng, khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, đáp ứng những đòi hỏi gay gắt của cuộc kháng chiến. Sức mạnh tổng hợp to lớn đã được minh chứng bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (năm 1954).
 
     3. Giai đoạn 1955 – 1975
     Công tác Tuyên giáo tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước. Ở giai đoạn này, công tác Tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, tập hợp lực lượng, phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là những phong trào với những khẩu hiệu rung động lòng người.
     Ở miền Bắc có các phong trào thi đua: “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba nhất”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Hai tốt”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”.
     Ở miền Nam có các phong trào: “Thi đua ấp Bắc giết giặc lập công”, “Nắm thắt lưng đich mà bắn”, “Một tấc không đi, một li không rời”, “Năm xung phong”, “Dũng sĩ diệt Mỹ - Ngụy”, “Xuống đường đòi tự do – dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”... Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.
 
     4. Giai đoạn 1975 đến nay
     Từ năm 1975 đến nay, đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, có những thời khắc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bản chất cách mạng và khoa học, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt lên giành thắng lợi. Công tác Tuyên giáo của Đảng tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Điểm nổi bật của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ này là tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực; khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo xã hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước.
     Trải qua 88 năm, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng, hòa mình vào phong trào quần chúng, nhiều thế hệ những người làm công tác Tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi cho cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Đội ngũ đó đã và đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ. Trước những diễn biến trên thực tiễn của đất nước, của tình hình thế giới và khu vực, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng trước mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thành quả của công cuộc đổi mới gắn liền với đổi mới tư duy lý luận của Đảng. Công tác tổng kết thực tiễn đã góp phần phát triển đường lối, xây dựng luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, hình thành hệ thống các quan điểm đổi mới của Đảng trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội, làm rõ quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được khẳng định bằng quyết tâm, bản lĩnh chính trị của toàn Đảng và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đại hội VII, Đại hội XI và Đại hội XII của Đảng. Bước sang thế kỷ XXI, công tác Tuyên giáo đã dồn sức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới... Công tác Tuyên giáo ngày càng bám sát thực tiễn, dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức xúc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp để định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến phát triển, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã khẳng định qua nhiều năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những “thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Đó là công lao của toàn Đảng và Nhân dân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác Tuyên giáo.
     III. Ý NGHĨA CỦA NGÀY 01/8 – NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
1. Đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng.
2. Đây là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.
3. Là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bù đắp thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa Tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và Nhân dân. Đây là dịp các cấp ủy Đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo; cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
4. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.
 
     IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
     88 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân liên tục đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng rất coi trọng công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng – tuyên giáo của Đảng đã góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Những bài học phong phú của công tác tư tưởng của Đảng 88 năm qua cần được tổng kết sâu sắc để góp phần xây dựng lý luận về công tác tư tưởng và để vận dụng và phát huy trong thế kỷ XXI, thực hiện nhiệm vụ lịch sử bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, xây dựng, củng cố và hoàn thiện chủ nghĩa xã hội. Đây là một việc lớn, đòi hỏi nghiên cứu công phu, gắn liền với tổng kết xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng. Trong 88 năm qua công tác tư tưởng – tuyên giáo rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
1. Công tác tư tưởng – tuyên giáo trước hết phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn để vận dụng sáng tạo phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị, đưa đường lối ấy vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ cách mạng.
2. Công tác tư tưởng phải gắn liền với công tác tổ chức, với phong trào cách mạng của quần chúng, nói đi đôi với làm.
3. Định hướng tư tưởng kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và trong các bước ngoặt của cách mạng.
4. Giữ vững và phát huy thế chủ động, tiến công trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”,  biểu dương và phê bình, lấy “xây” là chính.
5. Giáo dục toàn diện, kết hợp ba mặt giáo dục: lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng; kiến thức văn hóa, quản lý, kỹ thuật; phẩm chất và đạo đức cách mạng.
6. Nâng cao tính khoa học, thực hiện dân chủ trong công tác tư tưởng – tuyên giáo.
7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng – tuyên giáo./.
Tin bài: Ths. Huỳnh Thị Đào
Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương
 Đăng tin: Phòng CNTT&GDYT
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 24/09/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 28/08/2018
Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 14/08/2018
Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 07/08/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 08/06/2018
Phương án và kế hoạch huấn luyện bảo vệ Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018 28/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018) 25/05/2018
Lễ kêt nạp Đảng viên chi bộ 5 - Bệnh viện Da liễu trung ương 02/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 19/04/2018
Hướng dẫn xây dựng bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 18/04/2018
   DỊCH VỤ

   VIDEO
   THÔNG BÁO
Thông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớmThông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớm
Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"
Thông báo tuyển sinh lớp giải phẫu bệnh cơ bản trong da liễu khóa 2Thông báo tuyển sinh lớp giải phẫu bệnh cơ bản trong da liễu khóa 2
   LỊCH TRỰC
Lịch trực tháng 1/2019 01/01/2019
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 07/01/2019-13/01/2019 26/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 31/12/2018-06/01/2019 26/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 24/12-30/12/2018 18/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 17/12-23/12/2018 12/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 10/12-16/12/2018 06/12/2018
DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Hướng dẫn khám bênh
 Lịch khám chữa bệnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 19006951
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này
LỊCH KHÁM
T2 – T6 : 6h00-18h30
T7 – CN : 7h00-17h30
GIỜ THĂM
Sáng: từ 06h00 đến 07h00
Trưa : từ 11h00 đến 12h00
Chiều : từ 16h00 đến 21h00 
QUY TRÌNH
Nhận phiếu đăng ký khám bênh
Đóng tiền khám và nhận biên lai
Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự
CHI PHÍ
Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Copyright by WWW.DALIEU.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn